C C C C A+ A A- X

Представяне

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Разглежда делата в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закона е предвидено друго.

Съдът осъществява правораздаването в Република България. Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в процеса. Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.

Прокуратурата следи за спазването на законноста. Прокурорът привлича към наказателна отговорност лицата, които са извършили престъпление и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер.

Правосъдието се осъществява в името на народа. Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.
Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.
Съдебната власт има самостоятелен бюджет.
Съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административните органи.
Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон.
Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес.
Производството по делата осигурява установяването на истината.
Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.
Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса.
Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата.
Прокуратурата следи за спазване на законността.
Следствените органи осъществяват разследване по наказателни дела в случаите, предвидени в закон.
Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от Висшия съдебен съвет.
Висшият съдебен съвет (ВСС) се състои от 25 членове. Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор са по право негови членове.
Единадесет от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание и единадесет - от органите на съдебната власт.
Заседанията на Висшия съдебен съвет се председателстват от министъра на правосъдието. Той не участва в гласуването.
При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.
Организацията и дейността на Висшия съдебен съвет, на съдилищата, на прокурорските и на следствените органи, статутът на съдиите, прокурорите и следователите, условията и редът за назначаване и освобождаване от длъжност на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите, както и за осъществяване на тяхната отговорност, се уреждат със закон.
Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.

Информацията в тази уеб-страница се обновявана непрекъснато, което е част от желанието ни да бъдем полезни и максимално прозрачни в работата си. Така се надяваме да повишим доверието на обществото в съдебната система като цяло и в частност в работата на Трънския районен съд.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация