C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Петър Симеонов

Председател

ет. 2 стая № 3

+359 (777) 98652

tran-rs@justice.bg

Деловодства

Работно време

  • от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Служба “Деловодство” извършва справки по насрочени и решени граждански и наказателни дела. Общи функции на служба “Деловодство”: 1. Заверени преписи по дела, не влезли в сила се дават на страните и техните пълномощници /пълномощници в кориците на делото/след подаване на молба, съответно резолирана от съдия-докладчик и след заплащане на съответната държавна такса, която е 2.00 лв. на първа страница и по 1.00 лв. за всяка следваща страница. 2. За фотокопие на документ – за всяка страница по 0.10 лв., а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща по 0.07 лв. 3. Делата се предоставят за четене на страни и техните пълномощници, които са приложили пълномощно в кориците на делото. 4. Служителките в деловодствата нямат право да дават правни консултации.

Гражданско и наказателно деловодство

Деловодител

ет. 2 стая № 7

+359 (777) 98643

tran-rs@justice.bg

Деловодство

ет. 2 стая № 7

+359 (777) 98643

tran-rs@justice.bg

Съдебно-изпълнителна служба

Съдебен деловодител - СИС

ет. 2 стая № 5

+359 (777) 98631

tran-rs@justice.bg

Съдебни секретари

Работно време

  • от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Съдебният секретар : 1. Съставя протоколи за откритите съдебни заседания ; 2. Подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията ; 3. Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти , свидетели , съдебни заседатели и др .; 4. Поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла.

Съдебен секретар

ет. 2 стая № 7

+359 (777) 98643

tran-rs@justice.bg

Бюро съдимост

Работно време

  • от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Съгласно Наредбата за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, свидетелството за съдимост се издава на лице въз основа на заявление, подадено в районния съд по месторождението му. Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и чрез районния съд по местоживеенето на заявителя. Районният съд по местоживеене на лицето служебно изисква справка от бюрото за съдимост по месторождението му. Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелство за съдимост, прилага към заявлението и удостоверение за наследници. Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелство за съдимост, прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица – изрично нотариално заверено пълномощно. Заявления за свидетелство за съдимост се приемат през целия ден. Необходими са следните документи: 1. Заявление – по образец; 2. Удостоверение за раждане; 3. Лична карта; 4. Вносна бележка за платена държавна такса – 5.00 лв.; 5. И в изброените по-горе случаи допълнителни документи.

Бюро съдимост

Бюро съдимост

ет. 2 стая № 5

+359 (777) 98643

tran-rs@justice.bg

Архив

Работно време

  • от 9:00 ч. до 17:00 ч.

В служба „Архив” се предават и съхраняват делата на Районен съд гр.Трън, които са влезли в законна сила. В службата се приемат молби за издаване на преписи от влезли в сила решения по делата, а така също за издаване на изпълнителни листа, след представяне на вносна бележка за платена държавна такса.

Архив

Съдебен архивар

ет. 2 стая № 7

+359 (777) 98643

tran-rs@justice.bg

Служба по вписванията

Работно време

  • от 10.00ч. до 15.00ч.

Службата по вписване извършва следните административни дейности: 1. Вписване на актове относно недвижими имоти. 2. Издаване на преписи от нотариални актове след заплащане на държавна такса. 3. Извършване на устни справки, след заплащане на съответната държавна такса. 4. Вписване на искови молби и на постановените по тях решения. 5. Издаване на удостоверения за вещна тежест. 6. Вписване на ипотеки. Вписване на залози по закона за особените залози (ЗОЗ). 7. Вписване и заличаване на възбрани и други обезпечения.

Служба по вписванията

Служба по вписванията

ет. 2 стая 5

+359 (7731) 3261

tran-rs@justice.bg

Служба връчване на призовки и съдебни книжа

Работно време

  • от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Служба “Връчване на призовки и съдебни книжа” отговаря за своевременното и законосъобразното връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони. Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа в седемдневен срок от получаването им и незабавно връщат вторите екземпляри в служба “Деловодство”. Призовкарите се легитимират със служебни карти, издадени от съответния съд.

Служба връчване на призовки и съдебни книжа

Призовкар

ет. 1 стая 4

+359 (777) 98659

tran-rs@justice.bg

Длъжностно лице по защита на данните

Работно време

  • от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Длъжностно лице по защита на данните

Цветелина Симова

тел. +359 (777) 98671

tran-rs@justice.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация